Miljö- och Kvalitetspolicy

Stålsmide i Luleå AB bedriver verksamhet med tillverkning och montering av stålkonstruktioner, byggnadssmide och industrireparationer. Vi ska utföra vårt arbete på ett sätt så att det leder till nöjda kunder och en god miljö.

Miljö- och kvalitetsarbete skall vara offensivt och kundinriktat. Kunder skall känna förtroende för oss och vi skall känna oss stolta för de produkter/tjänster vi producerar.

Målsättningen skall vara att göra rätt från början så att vi ständigt minskar våra felkostnader, reklamationer och miljöpåverkan.

2002-08-23

Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljö och kvalitet och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljö- och kvalitetsarbete

Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.

Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva.

Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda.

Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och
förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå.

Denna miljö- och kvalitetspolicy gäller för Stålsmide i Luleå AB som är medlem i Storheden/Gammelstads Miljö- och Kvalitetsgrupp